Usavršavanje doc.dr.sc. Gabriele Vuletin Selak

Usavršavanje: Uloga cijepljenja plodovitog povrća u ublažavanju abiotičkog stresa

Ustanova: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencija (Španjolska)

Razdoblje: 15.05.2016. do 18.06.2016

U sklopu HRZZ TomGraf projekta doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak boravila je na Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) u Valenciji (Španjolska) u svrhu znanstvenog usavršavanja u području interakcije cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa. Usavršavanje je provela radeći u timu dr. Angeles Calatayud na tri pokusa sa cijepljenim biljkama paprike (Capsicum annuum L.). U dva pokusa glavna sorta Adige cijepljena je na podloge A25 (pokus s vodnim stresom izazvan dodavanjem 5% PEG – polyethylene glycol-a) i H2 (pokus sa solnim stresom – 90 mM otopina NaCl) kako bi se utvrdio utjecaj podloge na mogućnost prevladavanja negativnih učinaka stresa u hidroponskom uzgoju. Kod biljaka su određeni: vodni status (RWC, vodni potencijal), osmotski potencijal, fotosintetska aktivnost, aktivnost enzima (nitrat reduktaza, lipidna peroksidaza), prolin i dr. U trećem pokusu, cijepljene biljke su uzgajane u tlu s povišenom EC vrijednošću (povišen salinitet u tlu). Kod biljaka su mjereni vodni status (RWC i vodni potencijal), fotosintetska aktivnost, biomasa, sadržaj klorida i prolina te prinos uz kategorizaciju plodova (klasa I, klasa II, netržišni plodovi i plodovi sa simptomima BER-a – blossom-end rot). Tijekom trajanja pokusa, doc. dr. sc. Vuletin Selak je radila na postavljanju pokusa, mjerenjima i analizama biljnog materijala (list i korijen) u staklenicima i laboratoriju Instituta.

Gabi 12 ValencijaGabi 2 valencija

Detalji pokusa istraživanja uloge cijepljenja plodovitog povrća u ublažavanju posljedica abiotičkog stresa (IVIA, Valencija, 2016)

____________________

IMG_5567 tim

Istraživački tim IVIA-e pod vodstvom dr. sc. Angeles Calatayud

IMG_7015gabi