Sažetak / Summary

Rajčica je važna kultura diljem svijeta, kao i u Hrvatskoj. Spada među najvažnije kulture koje se uzgajaju u zaštićenom prostoru, često u uskom plodoredu. Stoga različiti abiotički i biotički čimbenici stresa ozbiljno ograničavaju ovaj vid uzgoja. Cijepljenje je metoda kojom se izbjegava ili smanjuje gubitak u proizvodnji povrća uzrokovan nepovoljnim uvjetima uzgoja. Tako je cijepljenje, kao metoda za ublažavanje problema izazvanih štetnicima lista rajčice, štitastim moljcima Bemisia tabaci i Trialeurodes vaporariorum, odabrano za glavni cilj projekta TomGraf.

Specifični ciljevi su zadani kako bi se utvrdio učinak cijepljenja/podloge na ublažavanje stresa izazvanog s B. tabaci i T. vaporariorum na presadnicama rajčice (ciklus presadnica ljeto/jesen, 2015.), ublažavanje stresa od B. tabaci u hidroponskom nasadu rajčice (ciklus proljeće/ljeto, 2016.) te na ublažavanje stresa od T. vaporariorum u hidroponskom nasadu rajčice (ciklus proljeće/ljeto, 2017.).

Istraživanje će se provesti na sorti rajčice Clarabella (necijepljena, cijepljena na vlastiti korijen te cijepljena na četiri komercijalne podloge: Arnold, Beaufort, Emperador i He-Man). Presadnice i hidroponski nasadi rajčice će se infestirati populacijama štitastih moljaca koje održavamo na IJK.

Osim glavnog pokusnog zadatka, ocjene gustoće populacije različitih razvojnih stadija štitastih moljaca, učinak cijepljenja istraživat će se i u odnosu na: vegetativni i reproduktivni rast i razvoj rajčice, fiziološke parametre te kvalitetu ploda.

Očekujemo odabir podloge/a koja će se moći koristiti kao dio strategije suzbijanja štitastih moljaca, osiguravajući uz to zadovoljavajući učinak na prinos i kvalitetu ploda rajčice.

Radni paketi

Struktura projekta po radnim paketima

____________________

Tomato is a crop of high importance worldwide as well as in Croatia. It is among the most grown crops in protected cultivation that is characterised with narrow crop rotation. Consequently, diverse abiotic and biotic stressors seriously limit this type of cultivation. Grafting is a method to avoid or reduce loss in vegetable production caused by adverse growing conditions. Thus, tomato grafting as method to alleviate problems caused by foliar pests; whiteflies Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum, has been selected as the main objective of the TomGraf project.

The specific objectives have been defined to determine the grafting/rootstock effect on: mitigation B. tabaci and T. vaporariorum stresses on tomato transplants (summer/autumn transplants cycle in 2015), mitigation B. tabaci stress in hydroponically grown tomato (spring/summer cycle in 2016), and mitigation T. vaporariorum stress in hydroponically grown tomato (spring/summer cycle in 2017).

The study will be conducted using tomato cv. Clarabella (non-grafted, self-grafted, or grafted onto the commercial rootstocks Arnold, Beaufort, Emperador and He-Man). Tomato transplants and hydroponically grown tomatoes will be infested by whitefly populations maintained at IAC. Besides the main experimental task, the whitefly population densities assessment at different development stages, the effect of grafting on tomato vegetative and reproductive growth and development, physiological parameters and fruit quality will be studied.

We expect that selection of rootstock/s can be used as a useful tool in management strategy against whiteflies ensuring the satisfactory effect on yield and fruit quality components.

Work packages

The structure of the project through work packages