Usavršavanje dr. sc. Maje Jukić Špika

U sklopu HRZZ TomGraf projekta, u rujnu 2016. godine (05. – 10. 09. 2016.), suradnica dr. sc. Maja Jukić Špika boravila je na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) u svrhu znanstvenog usavršavanja u području analitike tkiva i ploda rajčice, vezano za procjenu interakcije cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa na kvalitetu istih.

Usavršavanje je provedeno pod vodstvom doc. dr. sc. Dragan Žnidarčića i dr. sc. Emila Zlatića. Doc. dr. sc. Dragan Žnidarčić stručnjak je u području povrtlarstva; hidroponskog uzgoja, ishrane bilja i tehnika proizvodnje. Suradnik je na projektu i primarno uključen u dijelu utjecaja cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa na primarne i sekundarne metabolite biljke te ploda rajčice. Područje rada i istraživanja dr.sc. Emila Zlatića sa Katedre za tehnologiju i prehranu Biotehničkog fakulteta, vezano je za kvalitetu namirnica, s naglaskom na principe i postupke u analitici prehrambenih proizvoda.

Tijekom boravka, dr. sc. Jukić Špika je radila na analizama topivih ugljikohidrata u floemu i plodu rajčice. Cilj istraživanja je odrediti učinak cijepljenja i podloge na navedene komponente kvalitete rajčice iz hidroponskog nasada.  Provedeno je na sortama rajčice Clarabella i Estatio (necijepljene, cijepljene na vlastiti korijen te cijepljene na četiri komercijalne podloge: Arnold, Beaufort, Emperador i Maxifort). Kroz usavršavanje je omogućeno stjecanje novih znanja i proširenje primjene tehnika koje se koriste na Katedri za tehnologiju i prehranu Biotehničkog fakulteta.

Usavršavanje doc.dr.sc. Gabriele Vuletin Selak

Usavršavanje: Uloga cijepljenja plodovitog povrća u ublažavanju abiotičkog stresa

Ustanova: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencija (Španjolska)

Razdoblje: 15.05.2016. do 18.06.2016

U sklopu HRZZ TomGraf projekta doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak boravila je na Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) u Valenciji (Španjolska) u svrhu znanstvenog usavršavanja u području interakcije cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa. Usavršavanje je provela radeći u timu dr. Angeles Calatayud na tri pokusa sa cijepljenim biljkama paprike (Capsicum annuum L.). U dva pokusa glavna sorta Adige cijepljena je na podloge A25 (pokus s vodnim stresom izazvan dodavanjem 5% PEG – polyethylene glycol-a) i H2 (pokus sa solnim stresom – 90 mM otopina NaCl) kako bi se utvrdio utjecaj podloge na mogućnost prevladavanja negativnih učinaka stresa u hidroponskom uzgoju. Kod biljaka su određeni: vodni status (RWC, vodni potencijal), osmotski potencijal, fotosintetska aktivnost, aktivnost enzima (nitrat reduktaza, lipidna peroksidaza), prolin i dr. U trećem pokusu, cijepljene biljke su uzgajane u tlu s povišenom EC vrijednošću (povišen salinitet u tlu). Kod biljaka su mjereni vodni status (RWC i vodni potencijal), fotosintetska aktivnost, biomasa, sadržaj klorida i prolina te prinos uz kategorizaciju plodova (klasa I, klasa II, netržišni plodovi i plodovi sa simptomima BER-a – blossom-end rot). Tijekom trajanja pokusa, doc. dr. sc. Vuletin Selak je radila na postavljanju pokusa, mjerenjima i analizama biljnog materijala (list i korijen) u staklenicima i laboratoriju Instituta.

Gabi 12 ValencijaGabi 2 valencija

Detalji pokusa istraživanja uloge cijepljenja plodovitog povrća u ublažavanju posljedica abiotičkog stresa (IVIA, Valencija, 2016)

____________________

IMG_5567 tim

Istraživački tim IVIA-e pod vodstvom dr. sc. Angeles Calatayud

IMG_7015gabi

Radionica: Provedba senzorske analize plodova rajčice

U sklopu projekta, u Institutu za poljoprivredu i turizam, u Poreču, 19. – 20. 07. 2016. godine, obržana je radionica Provedbe senzorske analize plodova rajčice.

 

Deskriptivnom senzornom analizom određen je senzorni profil 24 uzorka rajčice sorti Clarabella i Estatio (necijepljene, cijepljene na vlastiti korijen ili uzorci dobiveni cijepljenjem na četiri komercijalne podloge: Arnold, Beaufort, Emperador i Maxifort). Radionicu je vodila i moderirala dr. sc. Karoline Brkić Bubola, dok su ocjenjivanje proveli članovi panela za senzorno ocjenjivanje maslinova ulja koji je akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Na radionici i u radu panela sudjelovali su i suradnici dr. sc. Gvozden Dumičić i dr. sc. Maja Jukić Špika.

 

Festival znanosti – prezentacija projekta / Festival of Science – presentation of the project

14. festival znanosti s ovogodišnjom temom – Znanost i umjetnost u vremenu od 18. – 24. travanja 2016 godine odvijao se  u 19 gradova diljem Hrvatske. Znanost, kao i umjetnost, “nikada ne prima svijet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim” (T. Ujević). Stoga, cilj festivala i ove godine bio je promocija znanosti kroz bogat program i moštvo sudionika.

Suradnice Marija Mandušić, mag.ing. i dr.sc. Katja Žanić 21. travnja 2016. u prostorima Gradske knjižnice Marka Marulića, Ulica slobode 2, Split, održale su predavanje na temu Cijepljenje rajčice – umjetnost i dobit”   kroz koje je prezentiran projekt HRZZ-a IP-2014-09-3365.

IMG_1384 FZ HRZZ 1IMG_1386 FZ HRZZ 2

___________________

14th Festival of Science with a this year theme – “science and art” in the period of April 18 to April 24 2016  took place in 19 cities across the Croatia. Science and art, “never received the world as it is found or it leaves such” (T. Ujević). Therefore, festival objective was the promotion of science through a rich program and plenty participants.

Associates Mary Mandušić, BSc. and PhD. Katja Žanić on April 21 2016 in the City Library of Marko Marulic, Ulica slobode 2, Split, held a lecture on “Tomato Grafting – art and profits” trought which the project HRZZ’s IP-2014-09-3365 was presented.

Radionica / Workshop

“Nove tehnologije u proizvodnji povrća”

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u suradnji sa AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb organizirao je radionicu pod nazivom “Nove tehnologije u proizvodnji povrća” u ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine.

U sklopu radionice održana su sljedeća predavanja:

  • Igor Gomezelj: Novi napredni hibridi i metode prihrane,
  • Branimir Urlić: Metoda reduciranog navodnjavanja u uzgoju cijepljene rajčice,
  • Gvozden Dumičić: Prednosti cijepljenja plodovitog povrća  (HRZZ, IP-2014-09-3365),
  • Katja Žanić: Cijepljenje plodovitog povrća ublažava stres izazvan štetnicima (HRZZ, IP-2014-09-3365).

gvozden-pred-v

dr. sc. Gvozden Dumičić

IMG_4454 radionica IJKIMG_4448 ijk

radionica-Kate IJK

dr. sc. Katja Žanić

____________________

“New Technologies in the vegetable production”

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation in cooperation with AgroChem MAKS doo Zagreb organized a workshop entitled “New technologies in vegetable production”  on Monday February 29, 2016.

On the workshop lectures were as follows:

  • Igor Gomezelj: New advanced hybrids and methods of fertilising,
  • Branimir Urlić: Method of reduced irrigation in the cultivation of grafted tomatoes,
  • Gvozden Dumičić: The benefits of vegetable grafting (HRZZ, IP-2014-09-3365),
  • Katja Zanic: Vegetable grafting mitigates stress caused by pests (HRZZ, IP-2014-09-3365).

Radionica / Workshop

U četvrtak 18. veljače 2016. održana je u u prostorijama Poljoprivredne braniteljske zadruge “Imoćanka” (Glavina Donja 493a, Imotski) radionica, na temu:

“Cijepljenje plodovitog povrća”

Radionicu je vodio dr.sc. Gvozden Dumičić koji je podijelio znanja o cijepljenju plodovitog povrća u svrhu stvaranja tolerantnosti biljke prema štetočinjama podzemnog i nadzemnog dijela biljke. Također je na praktičnim primjerima, dobivenim u prethodnim istraživanjima, pokazao prednosti cijepljenja kod ranog prinosa, uštede gnojiva i kvaliteti ploda.

____________________

On Thursday February 18, 2016 at the Agricultural Cooperative of veterans “Imoćanka” (Glavina Donja 493A , Imotski) workshop was held, on topic:

“Vegetable Grafting”

Workshop was led by project associate Gvozden Dumičić, PhD, who shared knowledge about vegetables grafting  in order to create tolerance of plants to pests underground and above-ground parts of the plant. Also, on the practical examples, obtained in previous studies, Dr Dumičić presented benefits of grafting on early yield, saving fertilizer and fruit quality.

Simpozij agronoma / Symposium on Agriculture

Usmenim izlaganjem  i radom u Zborniku radova suradnici s projekta sudjelovali su na 51. hrvatskom i 11. međunarodnom simpoziju agronoma  u organizaciji  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanog u Opatiji od 15. do 18.02.2016.

Ovdje možete preuzeti cjeloviti rad i prezentaciju. Žanić i sur. 2016Presentation – Žanic et al.  (engleski jezik)

____________________

Project assoccaites participated in the 51 Croatian and 11th International Symposium on Agriculture, organized by the Faculty of Agriculture, University of Zagreb, held in Opatija from February 15 to February 18 2016 with oral presentation and Scientific conference paper with international peer-review

Here you can download the publication and presentation  Žanić i sur. 2016 (Croatian only), Presentation – Žanic et al.

Hrvatski stručni skup o proizvodnji povrća / Croatian professional meeting on the vegetable production

Na 1. Hrvatskom stručnom skupu o proizvodnji povrća, u organizaciji Gospodarskog lista, Savjetodavne službe i ostalih partnera, koji je održan u Opatiji, od 18. do 20. studenoga 2015. g., različitim dionicima iz gospodarstva je predstavljen projekt HRZZ-a IP-2014-09-3365.

Pritom je usmeno izložen rad pod naslovom „Cijepljenje rajčice – sastavnica integrirane zaštite od štetnika“, autora Katje Žanić, Gvozdena Dumičića, Branimira Urlića i Smiljane Goreta Ban.

____________________

On the 1th Croatian professional meeting on the vegetable production, organized by the Economic list, Extension Service and other partners, held in Opatija, November 18 to November 20 2015, to various stakeholders from the industry presents was HRZZ project IP-2014-09-3365.

Study entitled “Tomatoes grafting – components of integrated protection against pests by Katja Zanic, Gvozden Dumicic, Branimir Urlić and Smiljana Goreta Ban was orally presented.